Házirend

Az intézmény neve, címe:

Városligeti Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

1146 Budapest, Hermina út 9-15.

1.PREAMBULUM

Ez a „Házirend” a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a Köznevelési törvény és végrehajtási utasításai, az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény, a Gyermeki jogok nemzetközi chartája, az iskolai hagyományok, a nevelőtestület, a diákönkormányzat és az iskolai Szülői szervezet javaslatainak figyelembevételével készült.

Tartalmazza a jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos eljárási rendet, az iskolában elvárható magatartási normákat a véleménynyilvánítás és joggyakorlás lehetőségeit, a jogorvoslat módját, a kötelezettségek elmulasztásának következményeit.

Illetékességi köre kiterjed a tanulóközösség minden tagjára, a velük foglalkozó pedagógusokra és más alkalmazottakra. Előírásainak betartásáért a fentiek fegyelmi felelősséggel tartoznak.

A szülők joga, hogy ismerjék a „Házirend” előírásait, és az abban foglaltakról tájékoztatást kapjanak.

Területi hatálya: az iskola területére és az iskola által szervezett programokra iskolán belül és kívül. A fenntartó jóváhagyása után lép életbe.

 

2.Tanulói jogok; a jogok gyakorlásának eljárási rendje

Minden tanulónak joga és kötelessége az iskola házirendjét és etikai kódexét ismerni és betartani.

Tanulói jogviszony keletkezésének szabályai:

 • Iskolánk magyar-angol két tanítási nyelvű programjába kerüléséhez a nagyszámú jelentkezés miatt szükséges az első évfolyamba lépés előtt a gyermekek személyes megismerése játékos képességvizsgálatalapján.
 • A felsőbb évfolyamokon a tanulók felvétele – a tanuló előző tanulmányi eredménye, szintfelmérőn (angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból) nyújtott teljesítménye, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyei a meghatározóak.
 • Továbbhaladásról dönt a tanító, a tanulót tanító tanárok, a testület adott csoportja.
 • Elmarasztaló döntés után lehetőség van a követelmények teljesítésének pótlására, vizsgára minden év augusztus 30-ig, tanév közben külön kérésre, speciális esetben.
 • Az a tanuló, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, elmarasztalásban részesül. A tanuló indokolt esetben közössége érdekeit szem előtt tartva eltanácsolható, és átirányítható egy másik intézmény igazgatójával közösen egyeztetve.
 • Minden diák a beiratkozást követően tanulói jogviszonyt kap, ezen belül tagja a tanulóközösségének.
 • Az első osztályos tanulók tanulói jogviszonya beiratkozáskor keletkezik.

Nagyobb tanulói közösség az azonos évfolyamra járó tanulók.

Diákjogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos szabályok:

 • Minden tanuló a közössége (osztály vagy évfolyam) döntése alapján képviselheti egyéni és közössége érdekeit, javaslatot tehet, kezdeményezhet az iskolai munkával kapcsolatosan a diákönkormányzati fórum képviselőjeként.
 • Választhat ill. választható a különböző szintű és hatáskörű diákönkormányzati szervekbe. (osztály diákbizottság, iskolai diákbizottság, diákkör)
 • Minden tanuló részt vehet a kötelező tanórákon kívüli szakkörökön, korrepetálásokon, tanfolyamokon, sportkörön, tanulmányi versenyeken az iskola épületében szervezett hitoktatáson, napközis foglalkozásokon tanulmányi eredménytől függetlenül.
 • A tanulók véleményt nyilváníthatnak az iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésben (oktatás, közélet, nevelés, fegyelmezés stb.) kérdésben társaik és a velük foglalkozók személyiségi jogainak tiszteletben tartásával a DÖK által rendszeresen szervezett közvélemény-kutatáson, diákfórumokon, a diákújságban és az osztályfőnöki órákon. A nagyobb közösségeket a diákönkormányzat, ill. a közösség által megválasztott szóvivő képviseli.
 • A tanulók a közösségüket, vagy a személyüket érintő problémájukkal felkereshetik elsősorban az osztályfőnöküket, szaktanáraikat, majd az igazgatóhelyetteseket bármely óraközi szünetben, vagy tanítás után, és végül az igazgatót, előzetesen megbeszélt időpontban, problémáikra érdemi választ szóban, vagy írásban legkésőbb 15 nap után kaphatnak.
 • A rendkívüli eseményeket jelenteni kell az esemény jellegétől függően az osztályfőnöknek, a diákönkormányzat vezetőnek, az ügyeletes tanárnak, az iskola vezetőjének, vagy az iskola bármely dolgozójának, (pl: balesetveszélyes helyzetek észlelése, káresemény, baleset, stb.)

Minden tanuló az iskolában térítés ellenében étkezhet.

A felső tagozatos tanulók az iskolai büfét tanítás előtt és az óraközi szünetekben is igénybe vehetik. Alsó tagozatos tanulók az óraközi szünetekben nem vehetik igénybe a büfét.

Minden tanuló rendszeres és alkalmi egészségügyi ellátásban részesül. Az évenkénti vizsgálatot az iskolaorvos végzi a tanév rendjében meghatározott rend szerint.

A tanulmányokkal összefüggő mentesítési kérelmeket és a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentési kérelmet az igazgatónak címezve kell benyújtani.

A tanuló személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, a családi élethez és a magánélethez való jogát az iskola tiszteletben tartja, de a jogai gyakorlásával nem korlátozhat másokat e jogaik érvényesítésében, továbbá nem zavarhatja az oktató-nevelő munkát.

A tanuló magántanuló lehet. A magántanulói jogviszony létesítéséről a Nkt. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozása szerint az igazgató határoz.

Független vizsgabizottság előtt adhat számot tudásáról. A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 22. pontjában foglaltak szerint jelentkezhet a vizsgára a meghatározott időben. Jelentkezését az igazgatónak adhatja le. Az osztályozóvizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a pedagógiai program tartalmazza.

Kérheti átvételét másik, azonos típusú, vagy más típusú oktatási-nevelési intézménybe. Írásos kérelmét az igazgatónak adhatja le.

A továbbtanulásához, pályaválasztásához szükséges minden információhoz hozzájuthat. Információforrások: pályaválasztási kiadványok az iskola könyvtárában, Interneten és a nevelőtestület pályaválasztási felelősétől.

A tanulók iskolarádiót, iskolaújságot szerkeszthetnek, melynek felnőtt segítőjét maguk kérhetik fel.

A tanulói jogok megismeréséhez, gyakorlásához szükséges információk megszerezhetők:

 • a hatályos jogszabályok az igazgatói irodában, az iskolai SZMSZ és a pedagógiai program a könyvtárban megtekinthetők
 • osztályfőnöki órán
 • házirendből, melyet beiratkozáskor minden tanuló kézbe kap
 • a faliújságokon, iskolarádióban megjelenő közleményekből

3.Tanulói kötelezettségek teljesítése

A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és választott foglakozásokon, rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek. Szerezzen általános műveltséget. Köteles a tanítási órákra felkészülni, otthoni feladatát elkészíteni. Köteles továbbá iskolánk hagyományait ápolni és ezeknek megfelelni.

Valamennyi tanuló kötelessége, hogy társainak, tanárainak, az iskola dolgozóinak jogait ne korlátozza, személyiségüket, emberi méltóságukat tiszteletben tartsa.

 • Életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságaihoz igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatározottak szerint- közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában.
 • A tanuló kötelessége, hogy az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztassa szüleit, elkerülve ezzel a hiányos és téves információk miatt a szülők és pedagógusok konfliktusát.
 • az iskola tanárait, dolgozóit, társait az udvariasság szabályainak megfelelően üdvözölje,
 • magatartása, megnyilvánulásai a felnőttekkel és a tanulótársaival szemben feleljenek meg a kultúrált, kölcsönös tiszteleten alapuló együttélési szabályoknak,
 • megjelenése, öltözete tiszta, ápolt legyen,
 • nem tanúsíthat agresszív magatartást,
 • az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken az alkalomhoz illően jelenjen meg (fehér ing, blúz, sötét nadrág, szoknya, iskolai nyakkendő, sál, az alkalomhoz illő cipő)
 • kerülendő a hajfestés, zselés, feltűnően nyírt hajviselet, balesetveszélyes ékszer viselete. Lányoknál külön kerülendő a körömlakk, az arc és hajfestés, a divat túlzott követése, szélsőségek követése.

Az iskolába és az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra csak az oktatással és a program teljesítésével összefüggő eszközöket szabad behozni. Indokolatlanul sok pénzt, értékes tárgyakat, ékszert, órát csak saját felelősségére hozhat. A tanítási idő alatt a foglalkozásokon mobiltelefonok, személyhívó készülékek, szórakoztatóelektronikai cikkek, álló – és mozgókép felvételre alkalmas eszközök csak kikapcsolt állapotban, szekrényben tarthatók. Tanítási idő után tanuló mobiltelefont csak telefonálásra használhat, pedagógus engedélyével, annak jelenlétében.  Társaira és önmagára veszélyes eszközöket, anyagokat az iskolába és az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra a tanuló nem hozhat.

A tanuló az oktatáson a szükséges felszereléssel és a tájékoztató füzetével együtt köteles megjelenni. Szükség esetén a tájékoztató füzetet a tanár rendelkezésére kell bocsátani. Második évfolyamtól kezdődően a tanuló kötelessége a tájékoztató füzet naprakész, valósághű vezetése, azaz osztályzatainak beírása és szaktanárral való aláíratása, szülőjének tájékoztatása, illetve a tájékoztató füzet bejegyzéseinek szülőjével történő aláíratása. Tájékoztató füzet hiánya esetén köteles pótolni az elmaradt jegyek beírását és azok aláíratását.  A tájékoztató füzet elvesztése fegyelmi vétségnek felel meg, amely osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után.

A tanuló legyen aktív és kezdeményező az iskola és a tanulói közösség feladatainak teljesítésében.

Őrizze és az előírásoknak megfelelően kezelje az iskola berendezéseit. Óvja a helyiségek tisztaságát, rendjét, a közösség tulajdonát. Tartsa be a helyiségek használatakor az 6.6. pontban leírtakat.

Működjön közre saját környezetének és az általa használt eszközöknek a rendben tartásában. Pedagógus felügyelet mellett vegyen részt tanítási órák, foglalkozások előkészítésében, iskolai rendezvények megvalósításában.

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok:

A tanuló kötelessége, hogy:

 • óvja saját és társai testi épségét, egészségét;
 • elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket;
 • betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;
 • azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl. természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel.
 • azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi -, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült;
 • tartsa be a balesetelhárítási előírásokat és sajátítsa el azokat az ismereteket, amelyek a baleset megelőzését, egészsége megvédését segítik.
 • a tanév rendjének megfelelően vegyen részt e témában szervezett előadásokon, oktatáson. E részvételét az SZMSZ-ben leírtak szerint jegyzőkönyvben dokumentálni kell.
 • ha a környezetében balesetet, balesetveszélyt vagy egészségét veszélyeztető helyzetet észlel, azt haladéktalanul jelenteni köteles a foglakozást vezető pedagógusnak, vagy az iskola bármely közalkalmazottjának, intézkedés céljából.
 • ismerje meg az épület kiürítési tervét, és vegyen részt annak évenkénti gyakorlatában;
 • rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan tartsa be az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat,
 • beosztás szerint vegyen részt az iskolai orvosi vizsgálatokon.

A kötelességek megszegése esetén a tanuló fegyelmi vétséget követ el.

Jogait felelősséggel, kötelességeivel összhangban gyakorolja.

Év elején osztályfőnöki óra keretében kell megbeszélni a hetesi és tanulói ügyelet feladatkörét és az elvárásokat.

A tanuló az osztályfőnöki beosztás szerint végezze el az alábbi osztályhetesi feladatokat:

 • megállapítja és jelenti a hiányzó tanulókat
 • gondoskodik a terem, az öltöző és a terem előtti folyosószakasz tisztaságáról, táblai író- és törlőeszközökről
 • órakezdéskor jelenti a rongálódásokat
 • ha a tanár becsengetés után 5 perccel nem érkezne meg, intézkedést kér az ügyeletes igazgatóhelyettestől

4. Iskolai munkarend

4.1. Az oktatás és a szervezett foglakozások rendje.

Az iskola épülete tanítási időben 630 órától 1745 óráig tart nyitva. A tanulóknak az oktatás megkezdésekor foglalkozásra kész állapotban, a házirendben és mellékleteiben foglaltak szerint kell megjelenniük az adott oktatási helyszínen. A tanítás előtt a tanulók az iskolában, az ügyeletes teremben gyülekeznek. Fűtési időszakban a tanítás megkezdése előtt felső kabátjukat a tanulók számára kijelölt szekrényben kell elhelyezni.

 • Az iskolában lehetőség szerint legkorábban reggel 7.15-re, legkésőbb a tanulás megkezdése előtt 10 perccel kell megérkezni.
 • Az iskolába érkezés ideje: 7.30 – 7.50
 • 00 – 7.30 között érkező tanulóknak az iskola reggeli ügyeletén kell megjelenni.
 • Szülő a 7.50-es jelzőcsengő után nem tartózkodhat az iskola folyosóin. Tanítási idő alatt, az óraközi szünetekben nem tartózkodhat szülő az iskola folyosóin, kivéve, ha fogadó órára, nyílt órára várakozik, illetve hivatalos ügyben jár el.
 • Tanítás után a gyerekek az iskola területén felügyelet nélkül nem maradhatnak, kötelesek a napközis csoportba bemenni.
 • Délutáni foglalkozásokra legkorábban a kezdési időpont előtt 10 perccel kell megérkezni. Ha a foglakozások előtt a tanuló már nem megy haza, a várakozási időt a napköziben kell eltöltenie. Minden olyan tanuló, aki nem megy haza tanítás után, a napközis nevelőnél köteles jelentkezni és jelezni távozását.

 

4.2. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:

Tanórák rendje:

1.      8.00 – 8.45

2.      9.00 – 9.45

3.      10.00 – 10.45

4.      11.00 – 11.45

5.      12.10 – 12.55

6.      13.15 – 14.00
A tanóra és a délutáni tanulási idő csak az igazgató írásbeli engedélyével szakítható meg. Napközis tanulási idő 15.00–16.15.

4.3. Az óraközi szünetekben pedagógus ügyelet működik.

 • Óraközi szünetekben a folyosókon vagy a tantermekben lehet tartózkodni, udvaron csak 11.50-től 12.05-ig, 13.00-13.10-ig tanári felügyelet mellett.
 • Tanítási idő alatt az öltözőszekrényekben kell elhelyezni a kabátokat, sportfelszerelést, váltócipőt stb.Váltócipő használata ajánlott a téli hónapokban.
 • A tanítási óra kezdetén a tanulóknak az osztályterembe kell menniük, és ott kell fegyelmezetten várniuk a nevelőt és előkészülni a tanórára.
 • Becsengetéskor minden tanuló köteles az osztálytermekben ülésrend szerinti helyét elfoglalni.
 • A tanítási órát tanuló csak tanári engedéllyel, rendkívüli esetben hagyhatja el.
 • Az iskolát felügyelettel elhagyó tanulók a szülőn kívül csak a szülő által, írásban megjelölt személyekkel távozhatnak az iskolából.
 • A testnevelés óra megkezdéséig az öltözőkben kell tartózkodni, átöltözni a szünetben kell, sportfelszerelés használata kötelező.
 • A testnevelésből felmentett tanuló köteles az osztályával együtt a foglalkozás helyszínén tartózkodni.
 • A tornateremben, szaktantermekben és ének, rajz tantermekben a tanuló csak tanári felügyelet mellett tartózkodhat.
 • A tanuló a tanítás alatt az iskola területét csak az ellenőrzőbe beírt osztályfőnöki engedéllyel, vagy az ügyeletes igazgatóhelyettes engedélyével hagyhatja el. Hirtelen rosszullét, betegség esetén a szülővel történt egyeztetés után dönt az ügyeletes vezető a továbbiakról.
 • Ha a tanuló az órára csengetés után érkezett, későnek számít. A késések időtartama összeadandó.

 

4.4. Tanórán kívüli foglalkozások:

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi:

 • Napközi otthon, tanulószoba: Ha a szülők igénylik, az iskolában tanítási napokon, a délutáni időszakban az első negyedik évfolyamon napközi otthon, az ötödik – nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. Tanítási szünetekben igény esetén összevont napközis csoport üzemel.
 • Diákétkeztetés: Az iskolában igény szerint lehet befizetni napi háromszori (reggeli, ebéd, uzsonna) és napi egyszeri étkezére.
 • Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások: Az egyéni képességek jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását segítik.
 • Szakkörök: A tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak.
 • Versenyek, vetélkedők, bemutatók: A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle versenyek, vetélkedők.
 • Kirándulások: Az iskola nevelői a nevelőmunka színesítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal kirándulást szerveznek. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
 • Erdei iskola: Az iskolai nevelőmunka színesítését, kiegészítését segíti a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
 • Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás: Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
 • Szabadidős foglalkozások: A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat felkészíteni azzal, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez.
 • Iskolai könyvtár: A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti.
 • Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata: A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit a tanulók tanári felügyelet mellett egyénileg, vagy csoportosan használják.
 • Fakultatív hit- és vallásoktatás: Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. Ezen való részvétel a tanulók számára önkéntes.
 • A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 14.00 – 16.30 között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.
 • A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie és a jelentkezés egy tanévre szól.
 • A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak az igazgató adhat a szülő írásbeli kérelmére.
 • A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható.
 • Az iskola könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon a nyitvatartási idő szerint tart nyitva. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskola könyvtárba beiratkozott tanulók és az iskolai dolgozók vehetik igénybe

4.5. A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok

 • A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik.
 • A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.
 • Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz.
 • A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.45 óráig tartanak. Szülői igény esetén a napköziben a tanulók számára 16.45 óra és 17.45 óra között az iskola felügyeletet biztosít.
 • A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.
 • A szülő köteles írásban jelezni a külön órák pontos időpontjait, valamint ezekre való eljutás körülményeit.
 • A napközis csoportban az alábbi tanulói felelősök működnek: tanulmányi felelős, tisztaságfelelős, asztalfelelős, játékfelelős.

A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Távozását köteles jelezni a foglalkozást vezető felnőttel.

4.6. Tantárgyválasztás

Iskolánkban a következő választási lehetőségeket biztosítjuk:

Erkölcstan, vagy egyházi jogi személy által tartott hit- és erkölcstanoktatás

A szülők az iskola által kiosztott nyomtatvány kitöltésével és határidőre való visszaküldésével igényelhetik a választott hitoktatást.

Az iskola a történelmi egyházak által szervezett hit- és erkölcstanoktatás számára a helyiséget és a tárgyi feltételeket térítésmentesen biztosítja.

5.A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások

A tanuló mulasztását orvosi igazolással, hatósági igazolással, vagy a szülő előzetes kérése alapján kapott engedéllyel igazolhatja a hiányzást követő 5 tanítási napon belül. A tanuló mulasztása akkor tekinthető igazoltnak, ha az előző pontban írt engedéllyel, vagy igazolással rendelkezik. A tanuló esetleges távollétéről már a mulasztás első napján telefonon, vagy más módon a szülők, gondviselők kötelesek értesíteni az osztályfőnököt.

 • A szülői igazolás tanévente 3 napról történhet.
 • Testnevelés óra alóli felmentést a szülő 3 alkalommal kérhet félévente írásban. További esetekben orvosi igazolás szükséges.
 • A tanulót el lehet kérni az ellenőrző könyv útján a szaktanártól saját órájáról, 3 napra az osztályfőnöktől. Ennél hosszabb időre az igazgatótól.
 • A felsorolt személyek egyike sem köteles a kérésnek eleget tenni.
 • Az igazolatlan mulasztás fegyelmi vétségnek minősül és következményekkel jár. Az igazolatlan mulasztás következményei:
 1. írásbeli osztályfőnöki intés: 3-10 óra igazolatlan mulasztás esetén
 2. igazgatói intés: 10 óránál több igazolatlan mulasztás esetén
 • A tanuló ismételt hiányzása esetén az igazgató kapcsolatot keres a szülővel, a gyermekjóléti szolgálattal, majd szabálysértési eljárást köteles kezdeményezni az illetékes jegyzővel a szülő-gondviselő ellen.
 • A 2010. évi LXVI. törvény 15.§-a szerint:

„Ha a tanköteles gyermek a közoktatási intézménykötelező tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a gyermek lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője gyámhatóságként eljárva

 • az adott tanévben igazolatlanul mulasztott 10. kötelező tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a b) pontban meghatározott jogkövetkezményekre,
 • az adott tanévben igazolatlanul mulasztott 50. kötelező tanórai foglalkozás után – amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn – elrendeli a gyermek védelembevételét, továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését.”
 • Mulasztás miatt nem osztályozható, ha a tanévben az igazolt és igazolatlan hiányzása eléri:
 • „a köznevelési törvényben meghatározott iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában a 250 tanítási órát
 • egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.”

Minden tanulót tájékoztatni kell a tanítás nélküli munkanapok rendjéről a tanulót érintő esetleges feladatokról. Tanítás nélküli munkanap adható osztálykirándulásra, ünnepélyekre, iskolai rendezvényre, sportnapra, közös színházlátogatásra (lehetőleg egyenletesen elosztva a tanév során). Tanítás nélküli munkanapot az igazgató adhat, a tantestület, a szülői közösség, diákközösség legnagyobb hányadának szóbeli, vagy írásbeli javaslat alapján teljes iskolára, vagy kisebb közösségre differenciáltan vonatkoztatva.

Az ünnepségek, megemlékezések időpontját, formáját a nevelőtestület közösen dönti el.

Az iskolába, ill. iskolai rendezvényre szeszesitalt, egyéb egészségre káros anyagot behozni és azt fogyasztani szigorúan tilos!

6.Az iskolai helyiségek, létesítmények használati rendje

A tanuló az iskolai létesítményeket, helyiségeket tanórákon és szervezett tanórán kívüli foglalkozásokon az iskola nyitvatartási idejében használhatja. A beiratkozott tanuló a tanév első napjától, az évközben átvett tanuló az átvétel napjától.

A létesítmények és helyiségek pedagógus felügyelete mellett használhatók. Az intézmény nyitvatartási rendje az SZMSZ-ben foglaltak szerint meghatározott.

A létesítmények és helyiségek berendezésének állagáért a tanulók anyagilag és fegyelmileg is felelősek.

A speciális használatú helyiségek használati rendjét külön szabályzatok tartalmazzák.

Az iskolai helyiségek, létesítmények használatára vonatkozó szabályok az oktatási feladatokhoz és a tanuló beosztáshoz értelemszerűen vonatkoztatandók. A tantermeket, szaktantermeket, tornatermet, sportlétesítményeket a speciális vagyonvédelmi, baleset-, munka- és tűzvédelmi szabályok szerint lehet használni. Rendkívüli események bekövetkezésekor felszólításra az épületet a menekülési terv szerint kell elhagyni.

A használat általános szabályai:

 • Az iskola által kijelölt terem a gyülekező tanulók számára 7.00 órától áll a tanulók rendelkezésére.
 • A szaktantermekben a tanulók csak tanár jelenlétében tartózkodhatnak.
 • A tanulók a felelősek az általuk igénybe vett helyiségek és berendezési tárgyak épségéért. Rongálás esetén a károkozó köteles az okozott kárt megtéríteni, vagy helyrehozni (javítás, festés stb.) a tanárok, vagy az iskola kijelölt dolgozójának irányításával.
 • Az iskola könyvtára a kifüggesztett nyitvatartási időben kölcsönzéssel, olvasótermi szolgálattal és Internet használatával áll a tanulók rendelkezésére.
 • A tornatermet, az edzőtermet szabadidős sporttevékenységre, a rendelkezésre álló időkereten belül az ügyeletes testnevelő tanárok jelenlétében vehetik igénybe a tanulók.
 • Az elhagyott tárgyakat egy napig a portán, azután pedig az iskola titkárságán veheti át igazolt tulajdonosa.
 • Az iskola helyiségeit pl. tanterem, könyvtár, tornaterem, udvar, tanítás előtt, vagy után csak tanári felügyelet mellett vagy külön engedéllyel használhatják a tanulók.
 • A tantermekben elhelyezett oktatási segédeszközöket pl: TV, videó, magnó, számítógép a tanulók csak tanári felügyelet mellett, engedéllyel használhatják.
 • Óraközi szünetekben a folyosókon, vagy a tantermekben lehet tartózkodni, az időjárástól függően udvaron csak 1150 – 1210 között tanári felügyelet mellett.

 

 Anyagi kártérítési felelősség szabályai

 • Vagyonvédelmi okok miatt, valamint testi épségük megóvása érdekében a tanulók csak a használati előírásoknak megfelelően használhatják, kezelhetik az intézmény felszerelési tárgyait, bútorait, eszközeit.
 • Mindenki köteles óvni az iskola berendezési tárgyait.
 • Ha rongálás, káresemény történik, vagy veszélyes helyzet, körülmény tapasztalható, azonnal jelenteni kell az osztályfőnöknek, az ügyeletes nevelőnek, vagy a titkárságon, illetve az intézmény vezetőinek.
 • Ha a tanuló az intézménynek kárt okoz, a kárt meg kell téríteni a Nemzeti közneveléséről szóló 2011. évi CXC. törvény 59. § és A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.28.) EMMI rendelet 61. § alapján.
 • A tanulók által okozott kárról a szülőt az osztályfőnök értesíti.

 

7.Jutalmazás, büntetés

Az iskolában adható jutalmak, dicséretek és büntetések az iskolai SZMSZ-ben és a Pedagógiai programban szabályozottak. A tanulók, vagy tanulói közösségek tanulmányi munkájukért, a magatartásukért, a szorgalmukért vagy kiemelkedő közösségi tevékenységükért dicséretben részesíthetők.

7.1. A tanulók jutalmazása

Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztálya, ill. az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy iskolai ill. iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti.

 

Az iskolai jutalmazás formái

Tantárgyi elismerés:

A tantárgyban végzett kiemelkedő munkáért szaktanári dicséret, több tárgyból kiemelkedően teljesítő tanuló részére nevelőtestületi dicséret, kiemelkedő teljesítményért osztályfőnöki, ill. igazgatói dicséret adható. Az év végi dicséreteket a naplóba, az anyakönyvbe és a bizonyítványba is be kell vezetni. Országos szintű, vagy egyéb módon kimagasló eredmény esetén igazgatói dicséret és jutalomkönyv adható a tanév során és az év végén, a tanulók, nevelők és szülők közössége előtt.

Sportteljesítmény elismerése:

Az egész tanévben folyamatosan zajló házi sportbajnokság állásáról folyamatosan tájékoztatni kell az iskola közösségét. A magas szintű sporteredmény jutalmazása tanév végén történik azonosan a tantárgyi elismerésekkel. Az iskolában „az év sportolója” címet az a tanuló vívhatja ki, aki egész évben kiemelkedő sporteredményeket ért el az iskola színeiben a Zugló Kupában.

Magatartás és szorgalom jutalmazása:

Az a tanuló, aki magatartásában és szorgalmában példás, a felnőttekkel és társaival udvarias és rendszerető, kötelességtudó, a közösségi életben aktív, kezdeményező, az alábbi jutalmazásban részesülhet:

 • (szak)tanári szóbeli és írásbeli dicséret,
 • osztályfőnöki szóbeli és írásbeli dicséret,
 • igazgatói szóbeli és írásbeli dicséret, továbbá
 • „az év tanulója” címet az a tanuló nyeri el, aki az adott tanévben tanulmányi munkában, tanulmányi versenyen vagy közösségi munkában kiemelkedő egyéni eredményt ért el.
 • Tanév végi dicséret és oklevél a szaktanárok, ill. osztályfőnök javaslata alapján, a tanulók, nevelők és szülők közössége előtt adható.
 • „Az év nyolcadikosa” díjjal lehet elismerni a folyamatosan kiemelkedő teljesítményű tanulókat a tanév végén.

 

7.2. A tanulók fegyelmezése

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, a tanulói házirend, ill. etikai kódex előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírének, fegyelmezni kell.

Ennek formái:

 • ügyeletes tanári figyelmeztetés
 • napközis nevelői figyelmeztetés,
 • szaktanári figyelmeztetés,
 • szaktanári intés
 • osztályfőnöki figyelmeztetés,
 • osztályfőnöki intés vagy megrovás,
 • igazgatói figyelmeztetés,
 • igazgatói intés, megrovás
 • a tanórán kívüli programokon való részvétel megvonása,
 • nevelőtestületi figyelmeztetés,
 • nevelőtestületi intés vagy megrovás

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:

 • az agresszió, másik tanuló bántalmazása
 • a szándékos károkozás, rongálás, szemetelés
 • az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése
 • ezen túl mindazon cselekmények, melyek a Büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek.
 • az iskola engedély nélküli elhagyása

Súlyosabb kötelességszegés, vagy vétség esetén fegyelmi eljárást kell folytatni az érvényben lévő jogszabályok alapján, és azoknak megfelelő döntést hozni.

A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőzően egyeztető eljárásra van lehetőség. A fegyelmi eljárás megindításakor fel kell hívni a szülő figyelmét, hogy egyeztető eljárásra van lehetőség. A szülő a kézhezvételtől számított öt napon belül írásban bejelenti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárásról írásos feljegyzést kell készíteni, s azt átadni a fegyelmi jogkör gyakorlójának.

A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezéstől számított tíz munkanapon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre.

Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, illetve az iskola tanulóinak közössége előtt nyilvánosságra lehet hozni.

7.3. A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az 1-8. évfolyamon a példás (5), a jó (4), a változó (3), a rossz, illetve hanyag (2) érdemjegyeket, illetve osztályzatokat alkalmazzák.

A tanulók magatartását, szorgalmát az 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök szövegesen minősíti, és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. A 2. – 8. évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.

Magatartás:

Példás:

 • az a tanuló, akinek órai, szüneti magatartása, viselkedése fegyelmezett, a munkában aktív, de másokat háttérbe nem szorító, udvarias, figyelmes
 • közössége alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, véleményével, viselkedésével elősegíti, társait ösztönzi
 • az iskolai házirendet betartja
 • felnőttekkel, társaival segítőkész, megértő, együttműködő
 • fegyelmező intézkedés nem volt vele szemben

Jó:

 • az a tanuló, akinek neveltségi szintjében, emberi kapcsolataiban apróbb hiányosságok tapasztalhatók, de törekszik a kijavításukra
 • részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi
 • a házirendet igyekszik betartani
 • fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő, ezek kisméretűek

Változó:

 • órai, szüneti magatartása többször kifogásolható
 • közösségi munkában csak vonakodva vesz részt
 • többször vét a házirend és a közösségi magatartás szabályai ellen
 • társaival szemben időnként durva, nem segítőkész, önértékelése irreális, felelősségérzete, rendszeretete ingadozó
 • fegyelmező intézkedés volt vele szemben több szinten

Rossz:

 • aki fegyelmezetlen magatartásával a közösség fejlődését hátráltatja, rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be, esetleg szándékosan árt a közösségének
 • a nevelési ráhatásokat tudatosan elutasítja
 • a felnőttekkel szemben gyakran neveletlenül viselkedik, tiszteletlen, társaival durván viselkedik, csúnyán beszél
 • iskolai házirendet többször megszegi
 • kiemelkedő fegyelmi vétsége van
 • több fegyelmi intézkedés történt vele szemben

Szorgalom:

Példás:

 • annak a tanulónak a szorgalma, aki a tanulmányi munkában kitartó, a tőle telhető legjobb eredményre törekszik
 • munkája pontos, megbízható, törekszik a hibátlan munkavégzésre
 • tanórán aktív, szívesen vállal többletfeladatokat és azokat elvégzi
 • érdeklődése sokirányú, egyes tantárgyakban a tananyagon felül is produkál, ismeretanyaga a tananyagon kívülre is kiterjed
 • taneszközei rendesek és a tanítási órákon mindig elhozza

Jó:

 • a tanuló szorgalma, ha figyel az órákon, házi feladatait elvégzi, az órákra képességeinek megfelelően lelkiismeretesen készül, azokon megfelelően dolgozik, de többre nem törekszik
 • teljesítménye időnként ingadozó, de hiányait igyekszik pótolni
 • érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül
 • felszerelése többnyire hiánytalan, rendezett

Változó:

 • annak a tanulónak a szorgalma, akinek munkája ingadozó, hanyag és jó munkák váltogatják egymást
 • önállótlan, csak utasításra kezd a munkához, nem ellenőrzi önmagát
 • teljesítménye nem a képességeit tükrözi
 • szétszórtság jellemzi, ritkán figyel tartósan
 • felszerelése gyakran hiányos, rendetlen

Hanyag:

 • a tanuló szorgalma, ha fegyelmezetlenül dolgozik megbízhatatlan, munkáját nem végzi el, pontatlan, felületes, érdektelen
 • gyakran mulasztja el a kötelezettségeit, nincs munkafegyelme
 • munkája 1 vagy több tárgyból nem felel meg a tantárgyi minimumnak
 • felszerelése hiányos, rendetlen

  

7.4. Az elektronikus napló használata

A szülő gyermeke tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról, szorgalmáról a tájékoztató füzetből és az e- naplóból tájékozódhat. Az e-naplóhoz való hozzáférést az iskola tanév elején biztosítja a szülő számára a személyre szabott belépési kóddal.

8.Diákönkormányzat

A tanuló ifjúság képviselője az Iskolai Diákönkormányzat (DÖK). Feladatát éves program és a DÖK Működési szabályzata alapján végzi a diákmozgalmat segítő tanár bevonásával. Térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, az iskola működésének korlátozása nélkül.

A tanulói önkormányzat osztályszintű szerve az osztályközösség. Feladata: az osztályfőnökkel együttműködve az osztály közösségi életének megszervezése és irányítása. Az osztályközösség élén az osztálytitkár áll.

Az osztályközösség véleményezési jogot gyakorol: szociális juttatások elbírálásánál, az osztály tagjait érintő ügyekben. Fontos kérdésekben az osztályfőnökkel osztálygyűlést hívhat össze. A félév lezárása előtt beszámol az osztálynak a végzett munkáról.

A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a diákközgyűlés, melynek napirendjét a DÖK és az igazgató állapítja meg. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását a tanulók nagyobb csoportjának kezdeményezésére a DÖK titkára kezdeményezi az igazgatónál.

A DÖK döntési jogot gyakorol:

 • saját működéséről,
 • hatáskörei gyakorlásáról,
 • a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,
 • egy tanítás nélküli munkanap programjáról,
 • tájékoztatási rendszerük létrehozásáról és működtetéséről, annak diákvezetőjének és munkatársainak megbízásáról.

Véleményt nyilvánít, és javaslattal élhet: a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Egyetértési jogot gyakorol:

  • az SZMSZ elfogadásakor,
  • a szociális juttatások elosztásakor,
  • ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
  • házirend módosításakor és elfogadásakor.

 

9.Helyi diákjog érvényesítésének módszeri

A diákok közötti vitákat a diákönkormányzat rendezi el, szükség esetén a diákönkormányzatot segítő tanár közreműködésével. A vita megoldására vétkességet kimondhat a diákönkormányzat és a DÖK vezető.

Tanulói problémákkal először az osztályfőnökhöz kell fordulni, ha ez nem lehetséges, akkor az iskolavezetés tagjai nyújtanak segítséget.

Diák-pedagógus vitákat a két oldalról delegált és az igazgatóból álló testület rendezi el.

Személyes probléma megoldása a diákképviselő, az osztályfőnök, az ifjúságvédelmi felelős és az igazgató közreműködésével történhet.

A tanulók nagyobb csoportját érintő problémáinak megoldásában őket az általuk megbízott szóvivő képviseli.

Érdeksérelem esetén a diákönkormányzathoz lehet fordulni, a DÖK az igazgatóhoz fordul, aki erre 15 napon belül válaszol.

Az iskola döntése, intézkedése, ill. intézkedésének elmulasztása ellen a köznevelési törvény 37. § – ban foglaltak szerint kell eljárni.

Az írásbeli beszámolótatások és a házi feladat elveit, formáit, rendjét, korlátait a pedagógiai program és az SZMSZ mellékletét képező erről szóló szabályzat tartalmazza.

10.Hivatalos ügyek intézése

 Az iskola vezetőihez közvetlenül az igazgatói titkárságon történő időpont egyeztetéssel fordulhatnak.

A tanulók általában problémáikkal és kérésükkel közvetlenül az osztályfőnökhöz fordulhatnak.

Az igazgatói titkárságot (tanulóviszonyával kapcsolatos igazolások, engedélyek, kérelmek, stb.) csak félfogadási időben a gazdasági irodát, pénztárat adott ügy kapcsán, munkaidőben kereshetik fel.

Titkárság ügyfélfogadási ideje:

Hétfő, Szerda, Péntek: 7.00 – 10.00

Kedd, Csütörtök: 13.00 – 16.00

Az igazgatói irodában az iskola által a tanulóról nyilvántartott személyes adatokat egyeztetett időpontban, kérésre megtekintheti, módosítását, törlését kezdeményezheti. Kérelmét írásban megfogalmazva az igazgatónak címezve nyújtja be.

11.A házirend nyilvánossága

 Az iskola működését meghatározó alapdokumentumok között a Házirend példánya szabadon megtekinthető:

 • az iskola igazgatójánál, igazgatóhelyettesénél,
 • a DÖK tanáránál,
 • osztályfőnökökénél,
 • az iskola könyvtárában a nyitvatartási időben
 • az iskola honlapján

A házirendet beiratkozáskor minden tanuló megkapja.

A tanév első és második félévének 1. osztályfőnöki óráján az osztályfőnökök áttekintik tanulóikkal a Házirend előírásait. A Házirend módosítását a nevelőtestület, a diákönkormányzat, az iskolai szülői szervezete írásban kezdeményezheti. E javaslatra a nevelőtestület 30 napon belül köteles érdemi választ adni.

12.Záró rendelkezések

A Házirendet a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményezte, nevelőtestület fogadta el, az intézményvezető hagyta jóvá.

A Házirend a jóváhagyást követően lép hatályba.

A Házirend felülvizsgálata a törvényben meghatározottak szerint történik, módosítására sor kerülhet szükség esetén. A házirend módosítását, felülvizsgálatát kezdeményezheti a nevelőtestület, a diákönkormányzat, a szülői közösség.

  

Budapest, 2013. március 27.            

  

Jóváhagyta:

  Vizi Andrea

igazgató

 

HÁZIREND 1.sz. melléklete

  

 A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT SZABÁLYAI

 1.  Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói és dolgozói használhatják. A könyvtárhasználat díjtalan.
 2. Az iskolai könyvtárban lehetőség van az állomány egyéni és csoportos használatára, tanórák és egyéb csoportos foglalkozások megtartására, mely foglalkozások időpontját előzetesen a könyvtárossal egyeztetni kell, legalább egy héttel a tervezett program előtt! A könyvtár az olvasást népszerűsítő rendezvényeket szervez. A könyvtárban folyó tanítási órák ideje alatt a könyvtár minden egyéb szolgáltatása szünetel.
 1. Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges ismeretekről. Segíti a pedagógusokat és tanulókat az iskolai munkához szükséges irodalom kutatásában. A tanórákhoz szükséges dokumentumanyag előkészítéséhez kérjük a kollégákat, hogy igényeiket: téma, művek szerzője, címe, darabszáma a teljesítés előtt két tanítása nappal adják meg.
 1. Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók ill. tanórára tanár által kölcsönözhetők:
 • a kézikönyvek
 • a folyóiratok
 • egyéb információhordozók (CD, CD-rom, stb.)
 1. Kölcsönzés
 • A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni.
 • A beiratkozott olvasókról olvasói és kölcsönzési nyilvántartásokat kell vezetni.
 • A kölcsönzés könyvkártyával történik. Egy-egy alkalommal 3 kötet könyv kölcsönözhető 3 hétre, kivételek ez alól a könyvtárból kölcsönzött, tartós használatú tankönyvek.
 • Tanév végéig minden kölcsönzött dokumentumot vissza kell szolgáltatni.
 • Az elveszített vagy megrongálódott könyveket pótolni kell, vagy pedig napi beszerzési áron (ennek hiányában antikvár áron) az olvasónak meg kell térítenie.
 1. Az iskolai gyűjteményben megtalálható dokumentumokról oktatási segédlet céljára a könyvtáros által költségtérítés ellenében a diákok részére másolatok készíthetők. A térítési díjjal való elszámolás a másológép számlálója alapján történik. A térítés összege a mindenkori másolópapír árának másfélszerese.
 1. A könyvtárban a jelenlévőktől kultúrált udvarias viselkedést várunk el.
 • A polcról levett könyvet használat után a könyvtárosnak kérjük átadni.
 • A könyvtár mellett kialakított ruhatár használata kötelező. Táskát, kabátot, a könyvtárba behozni tilos! A ruhatárban elhelyezett értékekért felelősséget nem vállalunk. A ruhatárat a diákok kezelik.
 • A könyvtár használatából időlegesen, vagy véglegesen kizárható az a személy, aki a könyvtárhasználat szabályait megsérti.

 

A KÖNYVTÁRI SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZER  HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

 1. A könyvtárban elhelyezett számítógépeket a diák a könyvtárban tartott tanítási órákon ill. a szabadidejében, órái után veheti igénybe.
 2. Az előzetes bejelentkezésnek, az osztályfőnökkel való engedélyeztetésnek (havonta egy alkalommal) a használatba vétel előtt kell megtörténnie.
 3. A számítógépeken az internetezés mellett lehetőségük van a diákoknak a számítógépeken lévő egyéb programok (Word, Excel stb.), valamint a könyvtár állományában lévő számítógépes dokumentumok (CD-ROM, floppy) helyben használatára is. Iskolai feladataik elkészítéséhez, a számítógépes programok használatához segítséget nyújtanak a könyvtárosok.
 4. A géphez tartozó adatlapon (a visszakereshetőség végett) aláírásukkal jelölniük kell a tanulóknak mettől meddig használták az adott számítógépet.
 5. Adatmentésre, archiválási célra csak a külön erre a célra rendszeresített, költségtérítés ellenében a könyvtárban kapható lemezek használhatók. A lemezhasználati szándékot a könyvtárosnak be kell jelenteni. A könyvtárba más külső számítógépes adathordozót (floppy, lemez, merevlemez, CD-ROM, PENDRIVE stb.) behozni tilos! Külső forrásból származó „saját” lemezeket kártérítési kötelezettség nélkül megsemmisítjük.
 6. A számítógépet és azok perifériáit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni! A számítógépek és egyéb berendezések felnyitása, a konfiguráció megbontása, megváltoztatása; programok, adatok engedély nélküli törlése, telepítése tilos!
 7. A számítógépek beállításainak (setup, config.sys, autoexec.bat, stb.) és a felhasználói felület (háttér, tapéta, ikonok, ikonok elrendezése, stb.) valamint a hálózati jogok, beállítások megváltoztatása, módosítása tilos!
 8. Az esetleges hibákról és rendellenességekről a könyvtárost haladéktalanul tájékoztatni kell! Hibaelhárítás önkényesen nem végezhető.
 9. A könyvtári számítógépek használatából időlegesen vagy véglegesen kizárható az a személy, aki a számítógép-használat szabályait megsérti.
 10. A nem rendeltetésszerű használatból, vagy a szándékos rongálásból erdő kárt, és az ebből adódó helyreállítási költségeket a károkozó köteles megtéríteni.

HÁZIREND 3.sz. melléklete

ETIKAI KÓDEX

Aki él, viselkedik. Mivel senki sem él a többi embertől függetlenül, nem mindegy, hogyan viselkedik!

Mások magatartása kellemessé vagy kellemetlenné teheti az együttlétet számukra, és természetesen mi is lehetünk nagyon jó partnerei vagy éppen csak elviselhető társai másoknak. A legkevesebb, amit a kellemetlenségek ellen és a jó közérzet érdekében tehetünk, az illemszabályok, az illendő viselkedés normáinak ismerete és alkalmazása. Minden viselkedés lényege, kiindulópontja: figyeljünk egymásra, becsüljük és értsük meg egymást.

Iskolánkban kialakult hagyományok alapján a közénk tartozó tanulókat a következő magatartásformák jellemzik:

 1. Fegyelmezett, udvarias, másokkal türelmes, elfogadó.
 2. Társaival együttműködik, segíti őket.
 3. Vigyáz saját és társai testi épségére.
 4. Óvja és védi az iskola berendezéseit, tisztaságát.
 5. Felszereléseit rendben tartja.
 6. Öltözete tiszta, ápolt, rendezett. Kerüli a szélsőségeket.
 7. Életkorának megfelelően nem festi a haját, körmét, arcát, nem hord testékszert.
 8. Tiszteli és megbecsüli az iskola dolgozóit.

Tanuláshoz nem szükséges tárgyak iskolába hozatalának szabályozása:

7.50-től 16.15-ig nem használhatnak zenelejátszót, mobiltelefont és egyéb szórakoztató elektronikai eszközt ,ill. személyi számítógépet.

 • E tárgyakat a tanítási időszakban kikapcsolt állapotban a szekrényben kell tárolni
 • Tanításhoz, tanuláshoz nem szükséges eszközökért az iskola nem vállal anyagi felelősséget.

III. Az iskolai ünnepélyeken való megjelenés:

 • lányoknál: sötét alj, fehér blúz, iskolai sál, a ruhához való cipő.
 • fiúknál: sötét nadrág, fehér ing, iskolai nyakkendő, a ruhához való cipő.

A jó együttműködés és a gyerekek helyes értékrendjének kialakítása érdekében a következőkre kérjük a szülőket:

 1. Látogassák a fogadóórákat.
 2. A hatékonyabb együttműködés érdekében tartsák a kapcsolatot a pedagógusokkal.
 3. Nyílt nap: Az órák zavartalan lebonyolítása érdekében becsengetés után kérjük ne zavarják az órát és ne távozzanak kicsengetés előtt. Mobiltelefonjukat kapcsolják ki. Kép és hangfelvétel az órát tartó pedagógus előzetes írásos engedélyével történhet.
 4. Tanulást érintő kérdésekben kérjük először forduljon a szaktanárhoz, majd az osztályfőnökhöz.
 5. A pedagógusnak joga van eldönteni, hogy a tanórán kívüli programokon részt vehet-e a tanuló.
 6. Kérjük a szülőket, hogy az iskolán kívüli programoknál segítsék a pedagógusokat és tartsák be a megbeszélt határidőket, a program végén gyermekükkel együtt jelezzék távozásukat..
 7. Kérjük az autóval érkező szülőket, hogy a zökkenőmentes iskolába érkezés érdekében a tanulókat lehetőség szerint ne kísérjék fel az osztálytermekbe.