Erasmus+

 logosbeneficaireserasmusleft_hu

Friss Erasmus+híreink: 

2020 tavaszán iskolánknak másod ízben sikerült elnyernie a Tempus Közalapítvány által meghirdetett Erasmus+ köznevelési pályázat támogatását. A pályázat Európai Uniós országokban megrendezett továbbképzéseken való részvételt tesz lehetővé tanáraink számára.
Utazásainkat sajnos a covid-helyzet miatt egy időre el kellett halasztanunk, de szerencsére az idei tanévtől újból elkezdhettük a szervezést és a megvalósítást.

Pályázatunk címe: Új távlatok felfedezése
Elsősorban a megváltozott pedagógusi szerepkörökre felkészítő továbbképzéseket céloztuk meg, olyan 21. századi kulcskompetenciák fejlesztését, mint a szociális kompetenciák, a kreativitás, a digitális eszközök célszerű alkalmazása.
Projektünk során 12 kolléga külföldi továbbképzése fog a nyár végéig megvalósulni. Hat különböző országba utaznak pedagógusaink (Írország, Málta, Franciaország, Spanyolország, Horvátország és Németország).
Sikeres pályázatunk várható eredményeként a változatos és aktuális témájú képzéseken részt vevő kollégáink új módszerekkel, ötletekkel, nemzetközi kapcsolatokkal, szakmai tapasztalatcserékkel gazdagodva, motiváltan és feltöltődve folytathatják tanári tevékenységüket. Új ismereteiket felhasználva a napi gyakorlatukban hatékonyabbá tehetik tanulóik számára az ismeretszerzést, megszerzett tudásukat továbbadva kollégáikkal többszörös tudásmegosztást valósíthatnak meg.
Saját módszertani továbbképzésünk mellett fontos hosszú távú célunk iskolánk bekapcsolása a nemzetközi vérkeringésbe. A mobilitások során kialakított szakmai kapcsolataink és új ismereteink felhasználásával szeretnénk tanulóink számára valódi nyelvi környezetet teremteni. Célunk bekapcsolódni a hozzánk hasonló profilú európai iskolák nemzetközi munkájába is, iskolai partnerségeket létrehozni, valamint saját tapasztalatainkat nemzetközi szinten is megosztani.

Az eddig megvalósult továbbképzések:
Horváth Orsolya: Life Coaching for Teachers: Happy Teachers for Better Students ; Barcelona
Péter Alex: Using Technology in the Classroom; Dublin
Paschekné Borbély Mónika: Learning, Fun&Games- Methodology for Primary School; Malta

A nyár folyamán módszertani képzésen vesz részt:
Hidasné Kira Violetta, Szabó Mária Magdolna, Nagy Zsuzsa, Nyíriné Horváth Rita, Somos-Dabis Dóra, Adamik Ivett, Barzsó Bálint
Nyelvi képzésen vesz részt: Dabisné Szabó Mária és Tiszolczki Tamás.

Paschekné Borbély Mónika beszámolója (Málta):

2022. áprilisában vettem részt Máltán egy fantasztikus képzésen az Executive Training Institute szervezésében. A kurzus kifejezetten alsó tagozaton tanító angol szakos tanároknak szólt, középpontba helyezve a 21.századi iskolák és iskolások megváltozott igényeit.
’Learning, Fun & Games’ címmel 5 napon keresztül egy remek nemzetközi csapat tagja lehettem, ahol a legmodernebb módszertani újításokkal ismerkedtünk. A rendkívül hasznos tananyagok mellett rengeteg információt kaptunk a máltai kultúráról, szokásokról, a hétköznapi életről, az iskolarendszerről, a máltai iskolások körülményeiről, a tanárok helyzetéről és speciális feladatairól.
Bőségesen volt alkalmunk összehasonlítani a különböző uniós országokban felmerülő nehézségeket, közösen választ keresni a problémákra. 9 fős csoportunkban francia, lengyel, osztrák, német és cseh tanárokkal tanulhattam együtt a teljesen naprakész módszereket, tanítást segítő technikákat, melyek nagy részét a tavaszi szünetről visszatérve már rögtön volt is alkalmam kipróbálni.
Az iskola által szervezett kulturális programok és a szabadidős lehetőségek tökéletes lelki és szellemi feltöltődést jelentettek számomra.
Kurzusvezetőnk Josianne Pisani személyében egy kiváló embert ismerhettünk meg, aki segítőkész, rugalmas, felkészült profi szakemberként válaszolt minden kérdésünkre. A rendkívül hasznos tananyagon felül remek érzékkel irányította szakmai eszmecseréinket, spontán beszélgetéseinket.
A kurzus maga sokszorosan többet nyújtott annál, amit vártam. Leghasznosabbnak a digitális módszereket találtam. Olyan hasznos applikációkkal, internetes lehetőségekkel ismerkedtünk meg, amiket biztosan nagy sikerrel fogok tudni hasznosítani a napi tanítási gyakorlatom során. A rengeteg új ötlet, ismeret, játék, óraszervezési technika megjegyzésére részletes leírásokat kaptunk, amiket könnyedén tovább tudunk majd adni kollégáinknak.
Rengeteg továbbképzésen vettem már részt korábban, de ennyire praktikus, lényegre törő, gondolatébresztő és inspirálóan intenzív hetet még sehol nem volt szerencsém eltölteni. Tökéletesen megvalósult az a cél, amit kitűztem magam elé a pályázat megírásakor: szakmai megújulás, felfrissülés, motiváció!

– – – – – – – – – – 

A Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Erasmus+ pályázatának rövid összefoglalója (2019)

Felismerve azt az igényt, hogy korunkban elengedhetetlenül szükséges a magas szintű nyelvtudás, A Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1991-ben az általános iskolák közül elsőként dolgozta ki és vezette be a magyar-angol két tanítási nyelvű programot. 2004 óta az iskola minden tanulója e tanterv szerint tanul.

Meggyőződésünk, hogy a magas szintű oktatást csak  folyamatos innovációval, állandó megújulásra való törekvéssel tudjuk fenntartani.

A folyamatos önképzés nélkülözhetetlen a minőségi munkavégzéshez és ez az oktatás területén különösen igaz.

Ezért iskolánk Új utakon együtt a sikeres jövőért című projektjének célkitűzései a  korszerű nyelvoktatás és tanulás fejlesztésére, módszertani kultúrájának és nyelvi kompetenciáinak megújítására irányulnak.

A kapcsolattartás formái közül egyre inkább előtérbe kerülnek az infokommunikációs eszközök, online csatornák, melyek felhasználásának lehetőségében szeretnénk magasabb szintre lépni. Hosszabb távú célunk iskolánk nemzetköziesítése. A mobilitások során kötött ismeretségeinket, új ismereteinket felhasználva szeretnénk tanulóink számára változatos együttműködési lehetőségeket biztosítani, hogy a hozzánk hasonló profilú európai iskolák diákjaival izgalmas, tartalmas, közös feladatokat végezhessünk el a jövőben.

Módszertani megújulási törekvéseink fő iránya a digitális és az idegennyelvi kompetenciák fejlesztése, a tanulás tanulását és a tantestület egységét, hangulatát és együttműködését segítő csapatépítő technikák elsajátítása, a  nemzetközi nyitást célzó változások elindítása.

Projektünk az iskolavezetés kezdeményezésére és teljes támogatásával jött létre,

Pályázatunk tervezésekor igyekeztünk szem előtt tartani, hogy tantestületünk minél szélesebb köre vegyen részt a megvalósításban, hiszen a célunkként kitűzött megújulási szándékok akkor lehetnek eredményesek, ha az iskola tanárainak egésze támogatja, segíti, szükségét érzi  és ezért aktívan részt vesz a közös tanulási folyamatban, melynek eredményeképpen disszeminációs tevékenységeink által nem csak iskolánk tantestülete, de egy szélesebb körű pedagógus közösség is profitálhat a mobilitások során megszerzett tudásból. A résztvevők az iskola weboldalán közzétett beszámolóban, az iskola által megrendezett módszertani rendezvényeken, illetve bemutató órákon oszthatják meg tapasztalataikat és új ismereteiket.

Két tanítási nyelvű programunk szerint tanuló diákjaink nyitottak, tájékozottak és rendkívül érdeklődőek. Magabiztosan használják az idegen nyelvet iskolán kívüli közegben is ezért szeretnénk nekik több és változatosabb lehetőséget nyújtani az idegennyelv gyakorlására. Képzésünk pozitív hozadéka, hogy intézményünk alkalmas külkapcsolatok építésére, ezért törekszünk kiterjeszteni nemzetközi kapcsolatainkat. A mobilitásaink során létrejövő személyes kapcsolatokon keresztül bepillantást nyerhetünk más népek életébe, ugyanakkor saját kultúránkat is közvetíteni tudjuk határainkon túlra. A célnyelvi és az anyanyelvi kultúra összehasonlításával egymás mélyebb megértéséhez is eljuthatnak tanulóink, ezáltal toleranciát fejleszthetünk ki más emberek szokásai, hagyományai és életformája iránt. Iskolánk alapvető célkitűzése a magyarság és az európaiság értékeit közvetítő tudás biztosítása tanulóink számára. Az általunk alkalmazott nevelési-oktatási módszerek, pedagógiánk kipróbált és bevált hagyományaira épülnek, amelyek sikerességét csak az állandó megújulásra való törekvéseink biztosíthatják hosszútávon.

 

 Today it is essential to speak foreign languages at high level. We recognised this demand and as result our school was the first primary school to develop and introduce a Hungarian-English bilingual education program in 1991. Since 2004 all our students have been learning according to this curriculum.

We believe that high-level education can only be sustained through continuous innovation and constant renewal. Regular professional  trainings are essential to quality work and it is particularly true for the area of  education.

Therefore, our school aims to develop a modern language teaching and learning, to renew its methodological culture and linguistic competences with its project entitled New Horizons Together for a Successful Future. Info-communication tools and online devices are coming to the forefront of communication and we would like to step up to a higher level in using them. Our long-term goal is to internationalize our school. Using our new contacts and new knowledge in the project, we would like to provide our students with a variety of collaborative opportunities so that we can carry out exciting, meaningful, joint tasks with students from European schools with similar profiles.

The main direction of our methodological renewal is the development of digital and foreign language competences, the learning of learning and the acquisition of team building techniques which strengthen unity, mood and cooperation among members of  the teaching staff, and initiate changes aimed at international opening. Our project was initiated and supported by our school leaders, with the attendance of 11 teachers from the 71-member school. Mobility focuses on 7 different European countries, with 3 courses developing digital, 1 leadership, 3 language competences, and 4 to enhance methodological knowledge.

When planning our application we tried to keep in mind that a wide range of teachers from our school would be involved in the implementation, since our efforts for renewal could be successful only if the whole teacher staff supports, helps and actively takes part in the common learning process. As a result, through our dissemination activities, not only our colleagues but a wider range of teacher community will benefit from the acquired knowledge. Participants can share their experiences and new knowledge in a report published on the school’s website, at methodological events organized by the school, and through class presentations.

Our students learning in our bilingual program are open-minded, informed and very curious. They confidently use foreign languages outside school so we would like to give them more and various opportunities to practice them. The positive outcome of our curriculum is that our institution is suitable for building external relations, so we strive to expand our international partnerships. Through the personal contacts made during the project, we can get an insight into the lives of other nationalities, while conveying our own culture beyond our borders. By comparing the target language and the mother tongue, our students can gain a deeper understanding of each other, thereby developing tolerance for the habits, traditions and lifestyles of other people. The basic objective of our school is to provide our students with the knowledge that transmits the values of Hungarians and Europeans. The educational methods we use are based on the tried and tested traditions of our pedagogy, the success of which can only be guaranteed by our long-term efforts to renew.

 

Iskolát bemutató dokumentum angol nyelven


Egyéni beszámolók

 

Barcelona, Paschekné Borbély Mónika

2019_erasmus_beszamolo_paschekneNagy öröm volt számomra, hogy az idei tanévben sikerült elnyernünk első intézményi Erasmus+ pályázatunkat és ennek eredményeképpen két hetet tölthettem júliusban Barcelonában az Europass Teacher Academy  által szervezett tanártovábbképzésen, a Barcino School két, egymásra épülő tanfolyamán.

Az első héten Team Building, a második héten pedig Happy School címmel a pozitív pszichológia iskolai lehetőségeivel ismerkedtem meg. Egy zseniális előadó, Marta Mandolini vezetésével izgalmas témákkal, sok kihívást és sikerélményt nyújtó feladatokkal találkoztunk . A 12 fős teljesen vegyes nemzetközi csapat rengeteg élményt, gondolatébresztő újdonságot és remek ismeretségeket jelentett számomra. A francia, lengyel, ciprusi, olasz, finn, kollégák komolyan érdeklődtek az iskolánkban folyó program iránt. Kiderült, hogy az Európai Unió bármely részéről érkezve sok hasonló problémával küzdünk a hétköznapokban, de biztató, hogy ezekre a problémákra közösen sikerült jobbnál jobb megoldásokat kidolgoznunk. SWOT analysis, Marshmallow challange, Mindfulness, csak ízelítő azokból a számomra újdonságot jelentő izgalmas témákból, amelyekkel megismerkedtünk.

Kiemelt hangsúlyt kapott a képzésen a lelki egészségvédelem, stresszkezelés, az együttműködésben, helyes kommunikációban, kreativitásfejlesztésben rejlő lehetőségek. Mindezt egy páratlanul különleges építészettel, művészeti élettel, természeti kincsekkel, változatos sportolási lehetőségekkel rendelkező nyüzsgő európai nagyvárosban sajátíthattam el, töltődhettem fel és hangolódhattam rá az új tanévre. Szeretném ezeket az új ismereteket, hasznos tapasztalatokat minél szélesebb körben tovább adni, mert a jövőbeni fejlődésünkhöz, a tanítás és tanulás hatékonyságának növeléséhez elengedhetetlenek a korszerű módszerek és némi szemléletváltás, ha szeretnénk lépést tartani a rohamosan változó igényekkel.

Holtner Rita, St. Julians, Málta

dav
dav

Az Erasmus+ program keretében 1 hetet töltöttem Máltán. A tanfolyam címe: CLIL-Technology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL. A kurzus elején átismételtük az idegen nyelven való tanítás (CLIL) elméletét, majd több online felületet is megtanultunk használni: Webquest, Multidict, Wordlink, Clilstore, Learningapps, Canva, Wordart, Blendspace.

A tanfolyam produktuma egy projekt elkészítése csoportmunkában, amely a fenti honlapokat beépíti a Webquest keretrendszerébe egy tetszőleges témában. Ezt a projektet be is mutattuk a többieknek.

Nagyon hasznosnak találtam ezeket a felületeket, de mindennapi használatuk bevezetése sok energiát igényel.

A csoportban 11-en voltunk, Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Törökországból, Olaszországból és Spanyolországból.

Illés Csaba, Új utakon Angliában, Egyesült Királyság, Brighton & Hove

erasmus_illesIdén nyáron a világlátásé volt a főszerep, ami többek között az Erasmus+ programnak volt köszönhető. A budapesti Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanáraként július 15-26. között angol nyelvi képzésen vehettem részt anyanyelvi környezetben a csodás Délkelet-angliai Brighton városában. A képzést nagy izgalom előzte meg, mivel közel 10 éve nem használtam angol nyelvtudásomat. A tanfolyamon való részvételem célja volt többek között, hogy a már meglévő idegennyelvi ismereteimet frissítsem, azokat bővítsem. Az órákon kiscsoportos (10-12 fő) foglalkozások keretén belül naponta négy órán vettünk részt. Délelőttönként főleg nyelvtani képzés folyt, délután pedig a beszéden volt a hangsúly.

Mindazok mellett, hogy magasan képzett, kiváló tanároktól tanulhattunk anyanyelvi környezetben, az ELC Brighton (a továbbképző központ) rengeteg szabadidős programot is biztosított számunkra. Ennek köszönhetően az ott tartózkodásom ideje alatt közelebbről megismerhettem Brighton & Hove városát, gyönyörű és kivételes helyeket látogathattam meg (Seven Sisters, Leeds Castle, Arundel, Cambridge, Canterbury stb.), a nemzetközi programnak köszönhetően sikerült nemzetközi szinten új szakmai kapcsolatokat kialakítani külföldi kollégákkal.

Felejthetetlen két hétben volt részem (újra) diákként és magánemberként egyaránt. Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a gyönyörű várost, benne egy professzionális nyelviskolával!

 

Vagács Zsuzsanna, Nicotera

2019_erasmus_vzs_2Tanítóként, ráadásul nem túl fiatalként, ritkán adódik lehetőségünk arra, hogy külföldi továbbképzésen vegyünk részt. Ezen a nyáron nekem mégis sikerült az Erasmus+ keretében egy hetet tölthettem el Olaszországban, Nicotérában. Ez az apró város Olaszország Calabria régiójában található a Tirrén-tenger mellett, szinte teljesen szemben a ma is működő Strombolin vulkánnal.

 A tanfolyam tematikája, érthető és szerethető matematika tanításának lehetőségei az alsó tagozaton, első pillanattól kezdve felkeltette az érdeklődésem. Nem csalódtam az előadók szakmai életútja, gyakorlati ismerete, feladatorientáltsága kimagasló volt. A kurzus során az interaktív feladatokon túl visszanyúltuk a „régi” Varga Tamás, C Neményi Eszter-féle matematika tanítás alapjaihoz, a cselekvő tapasztalatszerzéshez, mely az alakuló új NAT alappillére lehet. Nagyon inspirálónak éreztem ezeket a napokat, bár néha a napi 6 óra kemény matematikától kicsit zsongott a fejem.

2019_erasmus_vzs_1A fárasztó délelőttök és délutánok után, azonban várt minket a tenger, a pizzák, a finomabbnál finomabb tészták, a tenger gyümölcsei.

Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a magyar nyelvű képzéseket, és ezt szeretném megköszönni is, hogy ma már az Erasmus keretin belül nemcsak azok a tanárok, tanítók vehetnek részt kiváló továbbképzéseken, ismerhetik meg a magyartól eltérő oktatási rendszereket, akik nagyon jól beszélnek egy-egy idegennyelvet. Az idegen nyelvű környezetben való boldogulás igazi kihívás volt számomra, azt hiszem nagyon sokat fejlődtem problémamegoldásban és kommunikációban.

 

Horváth Orsolya, Dublin, Írország

2019. júliusában az Erasmus+ mobilitás keretében lehetőségem nyílt egy egyhetes továbbképzésen részt venni Dublinban. A képzés témája a mobil eszközök használata a tanórákon volt.

2019_erasmus_ho.JPGÚgy gondolom, hogy azt senki sem vitathatja, hogy a mobil eszközök olyan szinten váltak a mindennapjaink részévé, beleértve az általános iskolásokat is, amit egyetemi éveim alatt senki nem sejthetett. A napi gyakorlatban mégis elsősorban a korlátozott használatuk, a tiltásuk a tanárok célja, holott tény, hogy a mai fiatalok jelentős része napi több órát tölt a virtuális világban, használja a közösségi médiumokat és kommunikál azokon keresztül. Hiszem, hogy ezen a téren egy felelősen gondolkodó pedagógusnak naprakésznek kell lennie, hogy olyan applikációkkal, programokkal ismertesse meg a diákokat, amelyek hasznos alternatívái lehetnek az általuk jelenleg használt programoknak és támogathatják a tanulási folyamatot.

 Ezért jelentkeztem az „Tablets and Smart Phones: using mobile devices as educational tools” nevű képzésre, mert úgy gondoltam, hogy ezen a téren szükségem van fejlődésre, naprakész, friss információkra. Az elvárásaimnak megfelelt a képzés tematikája, azonban ez a terület annyira gyorsan fejlődik és akkora a kínálat, hogy egy egyhetes képzéstől reálisan nem várhattuk el, hogy mindenre kiterjedő, részletes és gyakorlati tudást kapjunk a végére.

2019_erasmus_ho_2Amire azonban módja volt a képzést tartó, ír származású és rendkívül felkészült Teresa Coleman –nek, az az, hogy a széles kínálatból bemutasson néhány olyan programot, applikációt, amely támogathatja a tanárokat. A képzés erőssége mindenféleképpen az volt, hogy egy rövid ismertető után azonnal elkezdtük használni a saját mobil eszközünkön az adott programot, alkalmazást, így az alapvető lépések megismerésére, begyakorlására már a képzés során alkalmam nyílt. Ez nagyon hasznos volt, mert a esetleges kezdeti bizonytalanságoknál azonnali segítséget kaphattunk, illetve ezzel a ’hands on’ megközelítéssel jóval könnyebben és magabiztosabban sikerült elsajátítani azoknak az új alkalmazásoknak a használatát, amelyek a képzés programjában szerepeltek. Az ismerkedésen túl, minden egyes program felhasználásával a csoport többi tagjának kellett feladatot készítenünk, ők voltak a diákok és én a tanár, ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy azonnal és jól használható ismeretek birtokában térjek vissza a saját iskolámba a képzés végeztével. 

 

Király Ágnes, Dublin, Írország

2019 nyarát nem csak a nyári szünet miatt vártam, hanem mert lehetőségem nyílt angol nyelvterületen egy Erasmus kurzuson részt venni. Az egy hetes tanfolyam témája a Project Based Learning (PBL) – projekt alapú oktatás volt, amiről átfogó képet, valamint a gyakorlati megvalósításához segítséget szerettem volna kapni.

2019_erasmus_kiralyA kurzus során megismertük a PBL elméleti alapjait, felépítését és hasznos módszertani ismereteket szereztünk, nem csak a projektekkel kapcsolatban. Mivel a csoportunk elég nagy létszámú, 18 fős volt, viszonylag sok időt töltöttünk egymás megismerésével, a résztvevők személyes tapasztalatainak megbeszélésével. A tanfolyamon megismertünk néhány applikációt, programot illetve honlapot, amelyek alkalmazásával változatosabbá, modernebbé tehetjük a tanórát. A tanfolyam legnagyobb erőssége az volt, hogy ezeket mindenki a saját mobil eszközén kipróbálhatta és gyakorolhatta. Az előadók nagyon kedvesek és türelmesek voltak, és mivel a csoportunkból nem mindenki rendelkezett hasonló szintű digitális kompetenciákkal, ez a gyakorlás sok időt elvett. A kurzus hátránya is ebből fakadhatott, mivel a PBL gyakorlati megvalósítására nem igazán láttunk példát.

A délelőtti órák és délutáni workshopok mellett szerencsére maradt időnk Dublint is felfedezni. Az iskola által szervezett és vezetett kulturális programok (városnézés, Történeti Múzeum, Nemzeti Galéria) mellett rengeteget sétáltunk, beszélgettünk a nagyon kedves és közvetlen írekkel és megnéztünk egy hagyományos ír sztepptánc előadást. Szerencsére az időjárás nem volt igazi ír, csak egyszer esett az eső, így nem rontotta el a kirándulásokat a tengerpartra és Belfastba.

Fáradtan, de rengeteg jó élménnyel tértem haza, lelkesen készülve arra, hogy a tanultakat itthon a tanórákon is alkalmazom, lelkesítve és feldobva nem csak a gyerekeket, hanem saját magamat is.

 

Dabis Dóra, Bécs, Ausztria (Actilingua Academy)
IMG_20190712_1216362019-ben Erasmus+ pályázatot nyertünk, így lehetőséget kaptam arra, hogy két hetet töltsek Bécsben a „Módszertan, didaktika és kultúra” című német nyelvtanári továbbképzésen. Ez a képzés olyan nyelvtanároknak szólt, akik nem német anyanyelvűek, de németet tanítanak. Már maga a tanfolyam címe is felkeltette az érdeklődésemet és a sikeres pályázást követően lelkesedéssel és kíváncsisággal vártam a tanfolyam kezdetét, na meg azt, hogy újra használhassam a német tudásomat.
A tanfolyamra nagyon sokan jelentkeztek, így a csoportot két részre bontották. A csoportomban rajtam kívül egy magyar volt, a többiek szlovákok, lengyelek, csehek, valamennyien nálam idősebb és gyakorlottabb tanárok többévnyi németoktatói tapasztalattal felsőben vagy gimnáziumban. Ez nagyon ösztönzően hatott rám, sokat tanultam tőlük és sok bátorítást is kaptam. A végére egy nagyon jó kis csapat jött össze!
Az első héten délelőttönként voltak az órák és országismerettel, stilisztikai finomságokkal, humoros történetekkel ismerkedtünk meg. A második héten pedig délutáni óráink voltak, ahol jobbnál jobb ötleteket, segédanyagokat kaptunk az oktatáshoz. Ezek között nemcsak a megszokott direkt tanítási módszerek szerepeltek, hanem játékos feladatok, illetve minták az indirekt oktatáshoz.
A tanítás utáni vagy előtti szabadidőnkben alaposan megismertük, bebarangoltuk Bécset, megnéztük a nevezetességeit és egy kicsit mi is bécsiek lettünk. Hétvégén az iskola szervezte szabadidős program remek lehetőséget adott a kötetlen beszélgetésre, új emberek megismerésére.
De sajnos minden jónak egyszer vége, így ennek a tanfolyamnak is, viszont sok tudással felszerelkezve tértem haza, hogy itthon kamatoztassam az ott tanultakat.

Nyíriné Horváth Rita, St. Julian’s, Málta

Az Erasmus+ program keretében 2019 augusztusában egy hetet tölthettem Máltán az ETI nyelviskola által szervezett CLIL-tanfolyamon. A CLIL (Content and Language Integrated Learning) jelentése tartalomalapú nyelvoktatás, lényege valamilyen tantárgy idegen nyelven történő tanítása. Erre a módszerre épülnek a kéttannyelvű pedagógiai programok, melyek sikeressége a mi iskolánkban is bizonyított.

A csoporttársaim főként kelet-európai országokból érkeztek (cseh, bolgár, szlovák és lengyel kollégák), így gyorsan megtaláltuk a közös hangot az oktatási rendszereink bemutatásakor. Egy rövid elméleti bevezető után mi is megtapasztalhattuk a tevékenységközpontú oktatás előnyeit. Mindannyian aktív résztvevői voltunk az óráknak, kipróbálhattuk, hogy kooperatív módszerekkel és a kritikus gondolkodásmód kialakításával milyen eredményeket lehet elérni a diákoknál. Úgy gondolom, ez történelem órán különösen fontos. Sokféle módszertani ötletet kaptunk szókincsfejlesztésre, hallott- és olvasott szakszövegek feldolgozására, differenciálásra. A hét utolsó napján kis csoportokban egy konkrét óratervet kellett készítenünk, ahol az addig tanultakat hasznosíthattuk. Az is kiderült munka közben, hogy csoportmunkában milyen nehéz együtt dolgozni a különböző habitusú embereknek, még felnőtt fejjel is:) Négy fős csapatunk a „Lovagkor” témát választotta, így a máltai helyszín sajátosságait beépíthettük az óravázlatunkba.

 A nyelviskola délutáni kirándulásokat is biztosított, hogy a különböző kurzusokon résztvevők egymással és a szigettel megismerkedhessenek. Az idegenvezető angol szóviccekkel szórakoztatott minket, miközben Valetta történelmi emlékeiben gyönyörködtünk vagy sétálgattunk a Csendes Város, Mdina utcáin. A kurzus elvégzését együtt ünnepeltük a kávézóban egy pohár Kinnie és több tálcányi pastizzi és kannoli mellett.

Hazaérkezésünk után már az első tanórákon bevetettem a Máltán tanult nyelvi játékokat és feladatokat, aminek talán a tanítványaim is örültek…

Szabó Mária Magdolna, Exeter, Egyesült Királyság

Idén nyáron (2019) Erasmus+ szakmai továbbképzés keretében lehetőségem nyílt képviselni iskolámat, a Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát az IPC Exeter által szervezett képzésen, aminek a címe Motivating Learning through Digital Technologies volt. Azért választottam ezt a képzést, mert a munkám során előszeretettel használok innovatív módszereket, és ez kitűnő lehetőségnek tűnt arra, hogy bővítsem módszertani eszköztáramat, és tapasztalatot cseréljek hasonló érdeklődésű külföldi kollégákkal.

Idén nyáron (2019) Erasmus+ szakmai továbbképzés keretében lehetőségem nyílt képviselni iskolámat, a Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát az IPC Exeter által szervezett képzésen, aminek a címe Motivating Learning through Digital Technologies volt. Azért választottam ezt a képzést, mert a munkám során előszeretettel használok innovatív módszereket, és ez kitűnő lehetőségnek tűnt arra, hogy bővítsem módszertani eszköztáramat, és tapasztalatot cseréljek hasonló érdeklődésű külföldi kollégákkal.

Az oktatáselméletben mostanában úgy látszik, egy törésvonal van a hagyományos módszerek támogatói és a digitális eszközöket preferáló tanárok között. Ez a kérdés engem is foglalkoztat, és a tanfolyamon megerősítést kaptam arra a meglátásomra, hogy az igazi kihívás a módszerek alkalmazásában megtalálni a megfelelő egyensúlyt. A másik központi kérdés, amiről szó esett a foglalkozásokon, az irányított és az autonóm tanulás viszonya és támogatása, de bármiről is esett szó, mindenhez praktikus és kézzel fogható, könnyen alkalmazható módszereket ismertünk meg lelkes és felkészült oktatónk bemutatásában.

A színvonalas szakmai programon kívül ugyanolyan színvonalas szabadidős tevékenységeken keresztül ismerhettük meg a régió kultúráját, szépségét. Kirándultunk Exeterben és környékén, a Dartmoor és az Exmoor nemzeti parkban.

De mindezek mellett az élményhez sokat tett hozzá az emberek kedvessége, akikkel kapcsolatba kerültem: az oktató, a csoporttársak, az idegenvezető és a szállásadó család, akiknél megismerhettem a helyi ételeket és vendégszeretetet egyaránt.